Ochrana osobných údajov

V prípade spracovania osobných údajov, ktoré je založené na súhlase dotknutých osôb pre účely zasielania obchodných oznámení a na účely iných aktivít priameho marketingu a internetového obchodníka

Ochrana osobných údajov

Správcom vašich osobných údajov je obchodnou spoločnosťou Madviso s. r. o., IČO: 50 545 060, zapísanou v obchodnom registri Okresnom súde Bratislava I, odd. Sro, vl.č.114663/B.

Kontaktné údaje

Adresa pre doručovanie je Leškova 8, Bratislava 811 04, Slovensko adresa
elektronickej pošty info@madviso.com, telefón +421 905 343 785.

Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

Zákonný dôvod spravovania osobných údajov

Zákonným dôvodom spracovanie Vašich osobných údajov je Váš súhlas
dávaný týmto správcovi v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „nariadenie“).

Účel spracovania osobných údajov

Účelom spracovania Vašich osobných údajov je zasielanie daňových
dokladov za prenájom systému, obchodných oznámení a činenia iných
marketingových aktivít správcom voči Vašej osobe.

Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu
rozhodovaniu v zmysle čl. 22 nariadenia.

Doba uloženia osobných údajov

Doba, po ktorú budú vaše osobné údaje správcom uložené, sú 3 roky,
najdlhšie však do odvolania Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov (na tento účel spracovania).

Práva subjektu pri spracovaní osobných údajov

Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od správcu
prístup k vašim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie Vašich
osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovanie, právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov, a ďalej právo na prenosnosť vašich osobných údajov.

Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním vašich osobných
údajov daný správcovi. Týmto však nie je dotknutá zákonnosť spracovania
vašich osobných údajov pred takýmto odvolaním súhlasu. Váš súhlas so
spracovaním osobných údajov môžete odvolať na emailu info@madviso.com.

Ak by ste sa domnieval(a), že spracovaním Vašich osobných údajov bolo
porušené alebo je porušované nariadenie, máte okrem iného právo podať
sťažnosť u dozorného úradu.

Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie vašich osobných
údajov nie je zákonnou či zmluvnou požiadavkou a ani nie je požiadavkou,
ktorá je nutná k uzatvoreniu zmluvy.

Spracovateľská zmluva

Totožnosť a kontaktné údaje správcu a spracovatelia

Poskytovateľ (Madviso s.r.o.) je vo vzťahu k osobným údajom klientov Užívateľov, teda nakupujúcich v eshopoch Užívateľov, spracovateľom podľa
čl. 28 GDPR. Užívateľ (prevádzkovateľ eshopu) je správcom týchto údajov.

Tieto podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti pri spracovaní
osobných údajov, ku ktorým Poskytovateľ získal prístup v rámci plnenia
zmluvy uzatvorenej s Užívateľom formou odsúhlasení všeobecných
obchodných podmienok na www.midasto.sk

Rozsah a spracovanie osobných údajov

Poskytovateľ sa zaväzuje pre Užívateľa spracovávať osobné údaje v rozsahu
a za účelom uvedenými v tomto článku týchto podmienok v
Spracovateľskej zmluve.

Poskytovateľ sa zaväzuje pre Užívateľa spracovávať osobné údaje klientov
Užívateľa.

Poskytovateľ sa zaväzuje pre užívateľov spracovávať získané osobné údaje v
rozsahu bežných osobných údajov.

Poskytovateľ bude v rámci automatizovaného spracovania osobné údaje
ukladať do databázy uložené na hardvéri Poskytovateľa, chrániť,
zabezpečovať, zálohovať, zhromažďovať a likvidovať.

Poskytovateľ vytvorí také softvérové nástroje, ktoré Užívateľovi uľahčia
splnenie žiadostí klientov Užívateľa o výkon práv dotknutých osôb
stanovených v GDPR, predovšetkým práva na výmaz, práva na informácie a
prenositeľnosť informácií.

Osobné údaje sú uložené len na hardvéri Poskytovateľa, jeho vlastných
serveroch alebo jeho spolupracujúcich partnerov. Všetky osobné údaje sú
uložené iba na území Európskej únie.

Poskytovateľ sa zaväzuje pre Užívateľa spracovávať osobné údaje pre účely
poskytovania e-shop riešenia www.midasto.sk .

Poskytovateľ nebude využívať spracovávané osobné údaje klientov Užívateľa pre vlastnú potrebu a za iným účelom ako je plnenie zmluvy.

Poskytovateľ sa zaväzuje pre užívateľov spracovávať získané osobné údaje
po dobu trvania zmluvného vzťahu a nasledujúcich 10 rokov od ukončenia
zmluvného vzťahu.

Ochrana osobných údajov

Poskytovateľ sa zaväzuje, že technicky a organizačne zabezpečí ochranu a
zálohovanie uložených osobných údajov, aby nemohlo dôjsť k
neoprávnenému prístupu k týmto osobným údajom alebo k ich strate. Prijatá technická a organizačná opatrenia zodpovedajú miere rizika.

Poskytovateľ prehlasuje, že ochrana osobných údajov podlieha interným
bezpečnostným predpisom Poskytovateľa. Ktoré určujú, že k osobným
údajom budú mať prístup len oprávnené osoby Poskytovateľa a
spolupracujúcich firiem podľa predchádzajúcich článkov týchto podmienok a sú povinné zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o implementovaných bezpečnostných opatreniach

Po ukončení poskytovania plnenia, je Poskytovateľ povinný všetky osobné
údaje vymazať, pokiaľ nemá povinnosť uložiť osobné údaje na základe iného zákona (napríklad pre zákonné potreby Polícia).

Záverečné ustanovenie

Ktokoľvek má právo namietať proti spracovaniu osobných údajov na účely priameho marketingu, vrátane profilovanie, ak sa profilovanie týka tohto priameho marketingu.

Ak vznesiete námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu, nebudú osobné údaje pre tieto účely ďalej spracované. Užívateľ sa zaväzuje, bez zbytočného odkladu, nahlasovať všetky jemu známe informácie, ktoré by mohli nepriaznivo ovplyvniť riadne a včasné plnenie záväzkov vyplývajúcich z týchto
podmienok.

Užívateľ súhlasí s týmito podmienkami zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetových formulárov na stránkach a podstránkach www.midasto.sk. Ostatné vzťahy, ktoré nie sú týmito podmienkami výslovne neupravené sa riadia GDPR a právnym poriadkom Slovenskej republiky v platnom znení. Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 23. apríla 2018.{